Philippe AERTS , Notaris te Essen

 

Philippe AERTS

Notaris te Essen

Wie zijn volgens de wet onze erfgenamen?

Wanneer de overledene (de erflater) geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan. Erven gebeurt immers niet zomaar willekeurig, maar in een welbepaalde volgorde.

 

Algemene principes

De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens hun bloedverwantschap. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. De rangschikking ziet er als volgt uit:

  1. alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …
  2. de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en)
  3. alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders…
  4. ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes.
 

Binnen de orde bepaalt de graad of men al dan niet erft. In rechte lijn zijn er zoveel graden als er generaties zijn tussen de personen.

bv. tussen ouders en hun kinderen is er één generatie. Zij staan dus tot elkaar in de 1ste graad.

bv. tussen grootouders en kleinkinderen telt men twee generaties. Zij staan tot elkaar in de 2de graad.

In de zijlijn bepaalt men de graad via de gemeenschappelijke stamouders. Men telt de generaties vanaf de overledene tot de gemeenschappelijke stamouder (bv. ouder, grootouder,…)  in opgaande lijn. Vanaf deze stamouder daalt men vervolgens af tot aan de erfgenaam.

bv. Een zus is een bloedverwante in de 2de graad.

bv. Twee neven staan tot elkaar in de 4de graad. Er wordt dus geteld via ouders, respectievelijk  grootouders (gemeenschappelijke stam).

 

De langstlevende echtgenoot heeft in ons recht een bijzonder statuut. Ook de wettelijk samenwonende partner heeft een wettelijk erfrecht. Meer informatie hierover vind je hier

 

De regels van orde en graad worden samen toegepast. Op deze regels bestaan twee uitzonderingen: de plaatsvervulling en de kloving.

  • Plaatsvervulling doet zich voor wanneer een bloedverwant die zelf zou geërfd hebben reeds overleden is ofwel de nalatenschap heeft verworpen dan wel onwaardig is om te erven. Onwaardig om te erven is de persoon die de overledene heeft vermoord of een poging hiertoe heeft gedaan. Daarnaast kan iemand die veroordeeld is voor het toebrengen van slagen en verwondingen, voor verkrachting of sommige, andere geweldfeiten, eveneens door de rechter “onwaardig te erven” worden verklaard.

    Zijn plaats wordt ingenomen door zijn dichtste afstammelingen, die samen dan het deel krijgen dat normaal zou zijn toegekomen aan de vervangen erfgenaam. Zo zullen de kleinkinderen van de erflater (hun grootvader) samen de plaats innemen van hun vader (die overleden is, verworpen heeft of onwaardig is verklaard).
  • Als een overledene geen echtgenoot of afstammelingen en geen broers en/of zussen en/of afstammelingen van broers en/of zussen nalaat, is er sprake van kloving. In dit geval wordt de nalatenschap gesplitst in twee helften, waarvan de ene helft toekomt aan de bloedverwanten via vader (vaderlijke lijn) en de andere helft aan de bloedverwanten via moeder (moederlijke lijn). De regels van orde en graad worden dan binnen elke lijn afzonderlijk toegepast.